Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van “Suprème reclame gevestigd te Hasselt, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, onder nummer van 2103/2006 d.d. 21 februari 2006.

1. Algemeen

1.1 Onder opdracht wordt verstaan iedere overeenkomst met “Suprème reclame”, onverschillig of deze daarbij op zich neemt zaken te leveren, dan wel werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel of materiaal ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een ander in de ruimste zin.

2. Aanbod een aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen zijn onzerzijds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer wij binnen 8 dagen nadat wij de opdracht tot levering en / of verrichten van de werkzaamheden hebben ontvangen, deze bevestigen, dan wel met de uitvoering van de opdracht beginnen.
2.3 Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen

3.1 Als prijs geldt hetgeen tussen de partij bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen en acceptaties is de prijs steeds vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op het moment gekozen van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, zoals koersen, lonen, belastingen etc. In geval van verhoging van een of meer van deze factoren is “Suprème reclame. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. Indien de prijsverhoging plaats vindt binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover ze nog niet is uitgevoerd.

4. Levering

4.1 Ingeval het een levering van diensten en / of zaken betreft, geschiedt dat op de plaats bij overeenkomst bepaald.
4.2 Het risico van de te leveren materialen, waaronder mede zijn begrepen schade als gevolg van transport, brand, waterschade, diefstal of verduistering, is voor de opdrachtgever, indien deze zelf de transport of laat verzorgen, zodra de materialen het bedrijfsterrein van “Suprème reclame” hebben verlaten. Indien “Suprème reclame”. het transport verzorgt gaat het risico van de opdrachtgever over zodra het transportmiddel haar bedrijfsterrein of het terrein van levering is aangekomen.
4.3 In geval van faillissement, dus surséance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is “Suprème reclame”. gerechtigd de levering van diensten en / of materialen zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door “Suprème reclame” geleverde materialen / diensten, blijven haar eigendom totdat de volledige overeengekomen prijs is betaald. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig is betaald is “Suprème reclame” gerechtigd alle door haar geleverde zaken te vorderen en executoriaal beslag te leggen bij de opdrachtgever in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden en interessen indien aanwezig.

6. Reclames

6.1 De opdrachtgever dient zich bij de levering van zaken en / of geleverde diensten er van te overtuigen dat de levering conform de overeenkomst is uitgevoerd. Reclame dienen bij aangetekend schrijven of faxbericht zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen acht werkdagen na levering cq uitvoering. Indien tijdig is gereclameerd kan de. uitgesloten. De hiervoor genoemde termijn is een fatale termijn.
6.2 Indien een reclame akkoord wordt bevonden zal in onderling overleg de schade worden bepaald en vervolgens goed koopmanschap worden afgewerkt.

7. Garantie

7.1 Op de door “Suprème reclame” geleverde materialen wordt door haar, tenzij andersluidend beding, generlei garantie verleend. Indien door de fabrikant cq leverancier van de verwerkte materialen garantie wordt verleend, dient de opdrachtgever zich in voorkomende gevallen via “Suprème reclame”. tot de fabrikant cq leverancier te wenden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 “Suprème reclame”. is nimmer aansprakelijk voor schaden welke door haar worden aangebracht aan de goederen van opdrachtgever, tenzij het opzet of grote schuld aan haar zijde wordt aangetoond.
8.2 “Suprème reclame” zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade zoals onder meer bedrijfsstoring en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
8.3 Zou er ten gevolge van gebrekkige dienstverlening van “Suprème reclame”. aan derden schade worden toegebracht, dan vrijwaart de opdrachtgever “Suprème reclame. uitdrukkelijk voor alle gevolgen van dien.

9. Betalingscondities- en termijn

9.1 De betalingscondities zijn; de facturering zal in drie termijnen worden gedaan en wel als volgt: 1e termijn, bij opdracht zal 20% van de waarde van de opdracht worden gefactureerd, 2e termijn, voordat met de opdracht / uitvoering zal worden begonnen zal 40% van de waarde van de opdracht worden gefactureerd, 3e termijn, tevens slottermijn direct na oplevering van de opdracht waarin tevens zal worden opgenomen indien van toepassing, al het meer- en minderwerk. Betaling van de facturen is steeds binnen 8 dagen na factuurdatum.
9.2 Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
9.3 De opdrachtgever is gehouden een rente van 2% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
9.4 Indien de opdracht niet aan betalingsverplichting voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissement, voorlopige surséance, stillegging of liquidatie van het bedrijf, is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door “Suprème reclame” te maken buiten – gerechtelijke kosten tot het verkrijgen van betaling en / of schadevergoeding te vergoeden. De buitengerechtelijke in – cassocosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van €250,–
9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen is “Suprème reclame” gerechtigd van de opdrachtgever voor zijn betalingsverplichting een zekerheid te verlangen, dit geldt eveneens indien een opdracht reeds wordt uitgevoerd en / of krediet is bedongen. Indien de opdrachtgever een verlangde zekerheid niet stelt is “Suprème reclame”. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

10. Overmacht

10.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van de verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke “Suprème reclame” niet kunnen worden toegerekend en bij het aangaan van de verbintenis niet was te voorzien, heeft “Suprème reclame” het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
10.2 Als “overmacht” wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, explosie, oproer, oorlog, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het niet of niet voldoende presteren van toeleveringsbedrijven en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van “Suprème reclame”. vallen.

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten staan, zo die van juridische als feitelijke aard zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.